Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos y fecha de la siguiente fase oposición en el proceso para la provisión en régimen laboral temporal, de 4 plazas de peons

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEONS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL) Publicada a lista provisional de admitidos […]

Propuesta de contratación y puntuaciones en el proceso para la provisión en régimen laboral temporal, de 2 plazas de subalterno del PIEL

ANUNCIO Vista a Acta de data 9 de maio de 2023 do Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación en réxime laboral temporal de dous subalternos (Plan  integrador  de obras e servizos minimos municipáis da Excma Deputación Provincial), nomeado por Resolución da Alcaldía nº 262/2023, faise pública a relación de aspirantes e puntuacións finais […]

Aprobación lista definitiva de Admitidos y Excluidos en el proceso para la provisión en régimen laboral temporal, de 2 plazas de subalterno del PEL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Dada conta do acordo adoptado pala Xunta  Municipal  de Gobernó  en  sesión  celebrada  o  18  de abril do 2023, sobre «APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE DOUS SUBALTERNOS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACION PROVINCIAL) Publicada a lista provisional de admitidos […]

Aprobación lista provisional de Admitidos y Excluidos, designación tribunal en el proceso para la provisión en régimen laboral temporal, Para La Contratación Laboral Temporal De 4 Peones PEL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEONS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL) Publicado anuncio da Convocatoria no Diario […]

Enmienda designación de tribunal y fecha de prueba en el proceso para la provisión en régimen laboral temporal, de 2 plazas de subalterno del PIEL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE DOUS SUBALTERNOS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL) Publicada a lista provisional de admitidos […]

Aprobación lista provisional de Admitidos y Excluidos, designación tribunal en el proceso para la provisión en régimen laboral temporal, de 2 plazas de subalterno del PIEL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Dada conta del acuerdo adoptado por la  Xunta Municipal de Gobierno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DE LASS BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL DE DOS SUBALTERNOS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS Y SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPALES DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL) Publicado anuncio de la […]

Bases específicas para la contratación laboral temporal de 4 peones

Asunto: BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 4 PEÓNES A la vista de la publicación en el Boletín Oficial da Provincia nº 13, del 19 de enero de 2023, en el que se publica la Resolución número 2023/39428 de 17/01/2023, por la que se aprueba el Programa de Integración Laboral mediante la ejecución […]

Bases específicas para la contratación laboral temporal de 2 subalternos

Asunto: BASES ESPECÍFICAS PARA La CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 SUBALTERNOS/LAS A la vista de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 13, de 19 de enero de 2023, en el que se publica la Resolución número 2023/39428 de 17/01/2023, por la que se aprueba el Programa de Integración Laboral mediante la […]

Fase concurso y propuesta de contratación para la Plaza Auxiliar Administrativo/a Intervención-Tesorería

ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PRAZA   DE   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO  SERVIZOS INTERVENCIÓN-TESOURERÍA. En Ares a 12 de decembro de 2022. Sendo as 10,00 horas reúnense os Sres. ao marxe indicados. Reunida a Comisión Seleccionadora dunha praza de auxiliar administrativo dos servizos de intervención-tesourería segundo as bases aprobadas pola Xunta local de Goberno de día 11-11-2022, prócedese á […]

Resultados primera prueba para la Plaza Auxiliar Administrativo/a Intervención-Tesorería

ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PRAZA   DE   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO SERVIZOS INTERVENCIÓN-TESOURERÍA. En Ares a 2 de decembro de 2022. Sendo as 9,30 horas reúnense os Sres. ao marxe indicados. Reunida a Comisión Seleccionadora dunha praza de auxiliar administrativo dos servizos de intervención-tesourería segundo as bases aprobadas pola Xunta local de Goberno de día 11-11-2022, prócedese á […]