Lista Definitiva de Admitidos e Excluidos e data da seguinte fase oposición no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 4 prazas de peons

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEONS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL) Publicada a lista provisional de admitidos […]

Proposta de contratación e puntuacións no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 2 prazas de subalterno do PEL

ANUNCIO Vista a Acta de data 9 de maio de 2023 do Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación en réxime laboral temporal de dous subalternos (Plan  integrador  de obras e servizos minimos municipáis da Excma Deputación Provincial), nomeado por Resolución da Alcaldía nº 262/2023, faise pública a relación de aspirantes e puntuacións finais […]

Aprobación lista definitiva de Admitidos e Excluidos no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 2 prazas de subalterno do PEL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Dada conta do acordo adoptado pala Xunta  Municipal  de Gobernó  en  sesión  celebrada  o  18  de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE DOUS SUBALTERNOS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACION PROVINCIAL) Publicada a lista provisional de admitidos […]

Aprobación lista provisional de Admitidos e Excluidos, designación tribunal no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, Para A Contratación Laboral Temporal De 4 Peóns PEL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEONS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL) Publicado anuncio da Convocatoria no Diario […]

Emenda designación de tribunal e data de proba no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 2 prazas de subalterno do PEL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE DOUS SUBALTERNOS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL) Publicada a lista provisional de admitidos […]

Aprobación lista provisional de Admitidos e Excluidos, designación tribunal no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 2 prazas de subalterno do PEL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE DOUS SUBALTERNOS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL) Publicado anuncio da Convocatoria no Diario […]

Bases específicas para a contratación laboral temporal de 4 peóns

Asunto: BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 4 PEÓNS Á vista da publicación no Boletín Oficial da Provincia nº 13, do 19 de xaneiro de 2023, no que se publica a Resolución número 2023/39428 de 17/01/2023, pola que se aproba o Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos […]

Bases específicas para a contratación laboral temporal de 2 subalternos

Asunto: BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 SUBALTERNOS/AS Á vista da publicación no Boletín Oficial da Provincia nº 13, do 19 de xaneiro de 2023, no que se publica a Resolución número 2023/39428 de 17/01/2023, pola que se aproba o Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos […]

Fase concurso e proposta de contratación para a Praza Auxiliar Administrativo/a Intervención-Tesourería

ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PRAZA   DE   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO  SERVIZOS INTERVENCIÓN-TESOURERÍA. En Ares a 12 de decembro de 2022. Sendo as 10,00 horas reúnense os Sres. ao marxe indicados. Reunida a Comisión Seleccionadora dunha praza de auxiliar administrativo dos servizos de intervención-tesourería segundo as bases aprobadas pola Xunta local de Goberno de día 11-11-2022, prócedese á […]

Resultados primeira proba para a Praza Auxiliar Administrativo/a Intervención-Tesourería

ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PRAZA   DE   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO SERVIZOS INTERVENCIÓN-TESOURERÍA. En Ares a 2 de decembro de 2022. Sendo as 9,30 horas reúnense os Sres. ao marxe indicados. Reunida a Comisión Seleccionadora dunha praza de auxiliar administrativo dos servizos de intervención-tesourería segundo as bases aprobadas pola Xunta local de Goberno de día 11-11-2022, prócedese á […]