Banner portadaEscudo De Ares
imagen tel |Ir A Principal|Contacto

Logotipo Ares


Ares, Xoves 05 de Decembro de 2019
Galego|Español|English
O ALCALDE RESPONDE

Pregúntelle ao Alcalde
CÁMARA WEB
WebCam Concello
CALENDARIO
añomesDecembro
2019
mesaño
LuMaMiXoVeSaDo
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Calendario escolas MunicipaisEscolas Municipais
SEDE DIGITAL
Sede Digital

Licitacin Electrnica

Perfil Contratante

Ares Digital

Tempo CPI Conde de Fenosa
Alcalde Julio Iglesias
Saúdo do Alcalde
Julio Ignacio Iglesias Redondo
XORNADAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

III CONCURSO FOTOGRAFIA XUVENIL 2019

Vive Ares 2018

Actividades culturais

Actividades Deportivas

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DO CONCELLO DE ARES

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

APROBACIÓN PROVISIONAL PXOM 2017

APROBACIÓN INICIAL PXOM 2014

Contratación Persoal

Animais Abandonados

Policí Local

Protección civil

Trámites frecuentes

Zona Reciclaxe

Wi-fi Gratis

Aloxamentos e restaurantes


@ dixital
Convocatorias
BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE 9 PEÓNS PARA OS SERVIZOS MUNICIPAIS DE LIMPEZA DE PRAIAS VERÁN 2019
31 Maio 2019

D. MANUEL LARROSA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DO CONCELLO DE ARES CORUÑA), CERTIFICO:

Que pola Xunta Municipal de Goberno, en sesión ordinaria celebrada o día 14 de maio do 2019, adoptouse o seguinte acordo:


PUN TO NÚM. 8.- APROBACIÓN DE BASE S PARA SELECCIÓN DE PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2019.

Vista a Resolución num. 14679/19 do 29/04/2019, pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao Programa MA100: Convocatoria do Programa de Limpeza de praias marítimas dirixido a Concellos da Provincia da Coruña durante o exercicio 2019, publicada no BOP núm. 82 do 2/5/2019, pola que se outorga ao Concello de Ares unha subvención por importe de 24.590,51 €, para a campaña Limpeza de Praias 2019 no Cocello de Ares.

Elaboradas as Bases de selección de persoal para a contratación laboral temporal de nove peons, para os servizos municipais de Limpeza de Praias 2019 .

A Xunta Municipal de Goberno, acorda por unanimidade:

Aprobar as bases para a selección de persoal para a contratación laboral temporal de nove peons, para os servizos municipais de Limpeza de Praias 2019, expresadas a continuación:

"BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE 9 PEÓNS PARA OS SERVIZOS MUNICIPAIS DE LIMPEZA DE PRAIAS VERÁN 2019.

PRIIMEIRA.- OBXECTO
O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de PEÓNS co fin de atende-las funcións propias desta categoría profesional nos Servizos Municipais de Limpeza de Praias (tempada de verán 20 19).

SEGUNDA.- MODALIDADE-
A modalidade de contratación, tendo en conta o obxecto da convocatoria será o contrato por obra ou servizo determinado, cunha duración de 2 meses e unha retribución mensual bruta (incluida parte proporcional das pagas extras) de 1.050,00 €/mes.

TERCEIRA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.-
Nos termos do EBEP o sistema de selección, en atención ao obxecto, ao reducido prazo de contratación, á grave situación de desemprego existente no noso país (e concretamente na nosa comarca que ademáis carece dun sector de aproveitamento primario e secundario) , e á finalidade social que se lie pretende outorgar consistirá nunha baremación das circunstancias socioeconómica aplicando os bare."os establecidos no Anexo I e unha entrevista con exposición curricular.

CUARTA.- DURACIÓN DO CONTRATO E XORNADA LABORAL
A duración do contrato será de dous meses contados a partir da sinatura do mesmo.

Os aspirantes que superen o proceso de selección, están abrigados a prestar unha xornada de 37,5 horas semanais. na medida e xeito requiridas polo interese do servizo, con horario de maná, ou tarde,fraccionando a xornada se fose preciso, respetando os descansos semanais preceptivos.

QUINTA. - CONDICIÓN DOS ASPlRANTES.-
Para formar parte neste proceso de selección, os aspirantes deberán reunir os seguirnos requisitos referidos todos e cada un á data en que remate o prazo de presentación de solicitudes:

a) Ser español, ou nacional dun Estado membro da Unión Europea, estes últimos, acorde co disposto na Leí 17/1993, de 23 de decembro.
b) Ter cumpridos 16 anos.
e) Non padecer enfermidade ou delecto físico que impida o desenvolvemento das funcións correspondentes ó pasto de traballo para o que se opta.
d) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servicio ó Estado, ás Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locáis, nin atoparse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas por sentencia firme.

SEXTA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS .
* As solicitudes para tomar parte no proceso de selección deberán facerse mediante instancia dirixida ó Sr. Alcalde, no modelo no Anexo II, que se facilitará a tal efecto no Rexistro Xeral do Concello, e presentaranse no propio Rexistro Xeral do Concello en horario de 9a 14 h. Xunto coa instancia deberá achegarse a documentación que de seguido se relaciona. O prazo será de 10 días naturais.
* Fotocopia do D.N.I.
* Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego.
* Vida laboral (non necesaria no caso de que conste a data de inscripción na tarxeta de demandante de emprego).

A apertura deste proceso de selección publicaráse nun Xornal dos de maior tirada da comarca, ademáis da súa publicación na páxina web do Concello de Ares.

SÉPTIMA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado o prazo de presentación de instancias, publicarase a lista de aspirantes admitidos e excluidos (neste caso con indicación das causas que motivaron a exclusión) que se fará pública no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do concello.

Na mesma resolución o Alcalde determinará a composición da Comisión Seleccionadora, así como lugar, data e hora da celebración da entrevistas, que se publicarán tamén no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do concello para o seu cofíecemento xeral.

OITAVA.- COMISION DE SELECCIÓN
A Comisión Seleccionadora será designada polo Alcalde.

NOVENA.- SELECCIÓN DE ASPIRANTES.
A comisión seleccionadora, en base ás circunstancias socioeconómicas dos aspirantes, acreditadas pala documentación aportada polo propio solicitante e a que obre en poder do propio Concello. adxudicaralle a cada un deles a puntuación correspondente.

A cada un/unha dos/as aspirantes previamente admitidos/as e que acaden as 50 puntuacións mais altas, realizaráselle unha entrevista con exposición curricular cuxa puntuación se engadirá á acadada na primeirafase e o resultado final establecerá o pasto definitivo do aspirante.

DÉCIMA.- PROPOSTA DE CONTRATACIÓN.
Concluida a cualificación do proceso de selección, a Comisión publicará no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal a relación de tódolos aspirantes coa puntuación final. A comisión seleccionadora elevará á Alcaldía a correspondente proposta de contratación a favor dos/as aspirantes que obtiveron a puntuación total máis alta (a Comisión non poderá facer pro posta de contratación a favor dun número de aspirantes superior a o das prazas convocadas ou propostas posteriormente).

UNDÉCIMA.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
Unha vez presentada a documentación á que se refire o apartado anterior. o órgano competente da corporación procederá á contratación a favor dos/as aspirantes propostos/as pala Comisión Seleccionadora, e será nula a contratación de quen estea incurso en causas de incapacidade especifica conforme á normativa vixente.

A formalización dos contratos terá lugar dentro do prazo de cinco días naturais, a contar dende a data de notificación do acordo de contratación.

Mentres non se formalicen os respectivos contratos e non se incorporen ao pasto de traballo, as/ os aspirantes non terán dereito a percepción económica de ningunha clase.

DECIMOSEGUNDA- NORMAS FINAIS.
Primera.- En todo o non previsto expresamente ñas presentes bases, será de aplicación o Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 25 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e supletoriamente o Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da leido Estatuto básico do empregado publico e a lei 2/2015 do 29 de abril, do emprego publico de Galicia, a Lei 39/2015 do I de outubro do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Segunda.- Todos os actos administrativos derivados desta convocatoria, así como a actuación da Comisión Seleccionadora, poderán ser impugnados polos/as interesados/as nos casos e na forma establecida pala Lei de procedemento administrativo e normas vixentes concordantes.

ANEXOI.
CRITERIOS PARA A SELECCIÓN DE PEÓNS PARA LIMPEZA DAS PRAIAS.
a) Empadroados no Concello de Ares.
b) Responsabilidades familiares: cónxuxe, filias e filias menores de vinteséis anos e persoas maiores dependentes.
e) Personas pertencentes aos colectivos con maiores dificultades de inserción, en especial os definidos como preferentes nos plans nacionais e autonómicos de Acción para o emprego e/ou atoparse en risco de exclusión social, atendendo aos informes dos servizos sociais municipais ou análogos.
d) Tempo transcorrido dende o último emprego desenrolado.
e) Experiencia laboral relacionada co pasto de traballo a desenvolver.


BASES e ANEXOS en pdf

Icono de conformidad con el Nivel Doble–A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0| XHTML 1.0 Transitional Válido| ¡CSS Válido!|Rss Concello Ares