Banner portadaEscudo De Ares
imagen tel |Ir A Principal|Contacto

Logotipo Ares


Ares, Sábado 15 de Agosto de 2020
Galego|Español|English
O ALCALDE RESPONDE

Pregúntelle ao Alcalde
CÁMARA WEB
WebCam Concello
CALENDARIO
añomesNovembro
2019
mesaño
LuMaMiXoVeSaDo
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Calendario escolas MunicipaisEscolas Municipais
SEDE DIGITAL
Sede Digital

Licitacin Electrnica

Perfil Contratante

Ares Digital

Tempo CPI Conde de Fenosa
Alcalde Julio Iglesias
Saúdo do Alcalde
Julio Ignacio Iglesias Redondo
Aparcares.com

Ares desde o Mar 2020

III CONCURSO FOTOGRAFIA XUVENIL 2019

Vive Ares 2018

Actividades culturais

Actividades Deportivas

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DO CONCELLO DE ARES

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

APROBACIÓN PROVISIONAL PXOM 2017

APROBACIÓN INICIAL PXOM 2014

Contratación Persoal

Animais Abandonados

Policí Local

Protección civil

Trámites frecuentes

Zona Reciclaxe

Wi-fi Gratis

Aloxamentos e restaurantes


@ dixital
Convocatorias
BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE 17 PEÓNS PARA OS SERVIZOS MUNICIPAIS DE LIMPEZA DE PRAIAS VERÁN 2014
02 xuño 2014

PRIMEIRA.- OBXECTO
O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de 17 PEÓNS co fin de atender as funció ns propias desta categoría profesional nos Servizos Municipais de Limpeza de Praias (tempada de verán 2014).

SEGUNDA.- MODALIDADE
A modalidade de contratación, tendo en conta o obxecto da convocatoria será o contrato por obra ou servizo determinado, cunha duración de 2 meses e unha retribución mensual bruta (incluída parte proporcional das pagas extras) de 753 €/mes.

TERCEIRA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.-
Nos termos do EBEP o sistema de selección, en atención ao obxecto, ao reducido prazo de contratación, á grave situación de desemprego existente no noso país ( e concretamente na nosa comarca que ademáis carece dun sector de aproveitamento primario e secundario ) , e a finalidade social que se lle pretende outorgar consistirá nunha baremación das circunstancias socioeconómicas aplicando os baremos establecidos no Anexo I e unha entrevista con exposición curricular.

CUARTA.- DURACIÓN DO CONTRATO E XORNADA LABORAL
A duración do contrato será de dous meses contados a partir da sinatura do mesmo.
Os aspirantes que superen o proceso de selección, están obrigados a prestar unha xornada de 35 horas semanais, na medida e xeito requeridas polo interés do servizo, con horario de mañá, ou tarde, fraccionando a xornada se fose preciso.

QUINTA.- CONDICIÓN DOS ASPIRANTES.-
Para formar parte neste proceso de selección, os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos referidos todos e cada un á data en que remate o prazo de presentación de solicitudes:
a) Ser español, ou nacional dun Estado membro da Unión Europea, estes últimos, acorde co disposto na Lei 17/1993, de 23 de decembro.
b) Ter cumpridos 16 anos.
c) Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións correspondentes ó posto de traballo para o que se opta.
d) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servicio ó Estado, ás Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin atoparse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas por sentencia firme.

SEXTA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
As solicitudes para tomar parte no proceso de selección deberán facerse mediante instancia dirixida ó Sr. Alcalde, no modelo no Anexo II, que se facilitará a tal efecto no Rexistro Xeral do Concello, e presentaránse no propio Rexistro Xeral do Concello en horario de 9 a 14 h., dende o día 2 de xuño ata o día 7 de xuño ( ambos inclusive ). Xunto coa instancia deberá achegarse a documentación que de seguido se relaciona:

• Fotocopia do D.N.I.
• Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego.
• Informe recente de vida laboral ( emitido nos últimos tres meses ).
• Fotocopia da declaración do IRPF 2013 ( ou, a correspondente ao 2012 se aínda non se ten presentada) ou, no seu defecto, certificación da Axencia Tributaria de non ter obriga de presentala.
• Declaración responsable dos ingresos que percibe na actualidade a unidade familiar ( cubriráse o apartado reservado a tal efecto na instancia que se facilitará no Rexistro ). Por unidade familiar, entenderáse aos familiares que conviven no mesmo domicilio que o solicitante, cotexando este dato os servizos munipais cos que obren no seu poder.

As solicitudes que, no momento da súa presentación ou ao máis tardar, o día que remate o prazo para elo, non acompañen a documentación referida ou non figure cuberta a declaración responsable de ingresos, non serán admitidas.

A apertura deste proceso de selección publicaráse nun Xornal dos de maior tirada da comarca, ademáis da súa publicación na páxina web do Concello de Ares e exposición no taboleiro de anuncios do Concello.

SÉPTIMA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado o prazo de presentación de instancias, publicaráse a lista de aspirantes admitidos e excluídos (neste caso con indicación das causas que motivaron a exclusión) que se fará pública no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do concello.
Na mesma resolución o Alcalde determinará o lugar, a data e hora da celebración da entrevistas, que se publicarán tamén no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do concello para o seu coñecemento xeral.

OITAVA.- COMISION DE SELECCIÓN
A Comisión Seleccionadora, designada polo Alcalde, estará integrada polos membros seguintes: un membro da Xunta Municipal de Goberno e un traballador municipal que ostente a categoría de oficial de 1ª, asistidos/as por dous técnico/as municipais .

NOVENA.- SELECCIÓN DE ASPIRANTES.
A comisión seleccionadora, en base ás circunstancias socioeconómicas dos aspirantes, acreditadas pola documentación aportada polo propio solicitante e a que obre en poder do propio Concello (que os aspirantes autorizan a utilizar coa aceptación destas bases ) adxudicarálle a cada un deles a puntuación correspondente.
A cada un/unha dos/as aspirantes previamente admitidos/as e que acaden as 50 puntuacións maís altas, realizaráselle unha entrevista con exposición curricular cuxa puntuación se engadirá á acadada na primeira fase e o resultado final establecerá o posto definitivo do aspirante.

DÉCIMA .- RESERVA DE PRAZAS
Reservaránse tres das prazas obxecto da presente convocatoria para aspirantes pertencentes aos colectivos con maiores dificultades de inserción, en especial os definidos como preferentes nos plans nacionais e autonómicos de Acción para o emprego e/ou atoparse en risco de exclusión social, atendendo aos informes dos servizos sociais municipais ou análogos.
As prazas que non se cubran por esta quenda, pasarán á quenda ordinario.


UNDECIMA.- PROPOSTA DE CONTRATACIÓN.
Concluida a cualificación do proceso de selección, a Comisión publicará no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal a relación de tódolos aspirantes coa puntuación final. A comisión seleccionadora elevará á Alcaldía a correspondente proposta de contratación a favor dos/as aspirantes que obtiveron a puntuación total máis alta (a Comisión non poderá facer proposta de contratación a favor dun número de aspirantes superior ao das prazas convocadas).
Non obstante, elaboraráse unha listaxe de agarda cos 10 aspirantes que acadasen as seguintes mellores puntuacións .

DUODECIMA.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
Unha vez presentada a documentación á que se refire o apartado anterior, o órgano competente da corporación procederá á contratación a favor dos/as aspirantes propostos/as pola Comisión Seleccionadora, e será nula a contratación de quen estea incurso en causas de incapacidade específica conforme á normativa vixente.
A formalización dos contratos terá lugar dentro do prazo de cinco días naturais, a contar dende a data de notificación do acordo de contratación.
Mentres non se formalicen os respectivos contratos e non se incorporen ao posto de traballo, as/os aspirantes non terán dereito a percepción económica de ningunha clase.

DECIMOTERCEIRA.- NORMAS FINAIS.
Primeira .- A finalización do proceso de selección establecido e a contratación dos aspirantes seleccionados, quedará supeditado á concesión definitiva da correspondente subvención por parte da Deputación Provincial da Coruña encadrada dentro da denominada “ Convocatoria do programa de limpeza de praias para os concellos de provincia anualidade 2014 “.

Segunda.- Para todo o non previsto nestas bases, ou aquelo que as contradigan, será de aplicación supletorio o establecido na Lei reguladora das bases de réxime local, na Lei de administración local de Galicia, Real Decreto 896/1991, Real Decreto 364/1995, e demais legislación vixente que sexa de aplicación.

Terceira.- Todos os actos administrativos derivados desta convocatoria, así como a actuación da Comisión Seleccionadora, poderán ser impugnados polos/as interesados/as nos casos e na forma establecida pola Lei de procedemento administrativo e normas vixentes concordantes.

Cuarta.- A listaxe de agarda que derive deste proceso de selección poderá ser utilizada polo Concello para outras contratacións nas que o seu obxecto e motivación estea relacionado coas circunstancias socioeconómicas dos posibles aspirantes.

ANEXO I .

CRITERIOS PARA A SELECCIÓN DE DAZASETE PEÓNS PARA LIMPEZA DAS PRAIAS.

a) Empadroados no Concello de Ares.
bf) Responsabilidades familiares: cónxuxe , fillos e fillas menores de vinteséis anos e persoas maiores dependentes .
c) Renda per cápita da unidade familiar
d) Personas pertencentes aos colectivos con maiores dificultades de inserción, en especial os definidos como preferentes nos plans nacionais e autonómicos de Acción para o emprego e/ou atoparse en risco de exclusión social, atendendo aos informes dos servizos sociais municipais ou análogos.
f) Tempo transcorrido dende o último emprego desenrolado.
g) Experiencia laboral relacionada co posto de traballo a desenrolar.


BASES E SOLICITUDE en pdf

Icono de conformidad con el Nivel Doble–A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0| XHTML 1.0 Transitional Válido| ¡CSS Válido!|Rss Concello Ares